O kierunku

Informacje podstawowe

Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

 • Studia na kierunku „Psychologia” trwają 10 semestrów. Zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów. Studenci odbywają praktyki zawodowe, trwające 4 tygodnie, po 25 godzin praktyk tygodniowo.
 • Przez pierwsze pięć semestrów program kształcenia jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania na III roku nauki wyboru specjalności odpowiadającej indywidualnym zainteresowaniom studenta. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednej specjalności.
 • Na IV i V roku studenci mają możliwość uzupełnić swój program studiów przez wybór interesujących ich przedmiotów fakultatywnych. Wykaz tych przedmiotów ulega modyfikacjom w związku z wyzwaniami, jakie stoją przed współczesną psychologią.

Specjalności:

 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
Studia licencjackie

Studia licencjackie

Studia na kierunku „Psychologia I stopnia” trwają 6 semestrów. Zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów. Studenci odbywają praktyki zawodowe trwające 75 godz.

Przez pierwszy rok studiów program kształcenia jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania na II roku nauki wyboru specjalności odpowiadającej indywidualnym zainteresowaniom studenta. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednej specjalności.

Specjalności:

 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia w sporcie
 • Psychologia w resocjalizacji
 • Psychologia w reklamie i marketingu
 • Psychologia w promocji zdrowia

Przedmioty wspólne dla kierunku (niezależnie od specjalności):

Przedmioty ogólne: Technologia informacyjna; Język angielski z elementami języka specjalistycznego; Wychowanie fizyczne; Moduł humanistyczny: społeczno-socjologiczny;

Przedmioty podstawowe: Moduł humanistyczny: filozoficzno-psychologiczny; Biologiczne podstawy zachowań; Statystyka w psychologii; Metodologia badań psychologicznych; Elementy prawa dla psychologów;

Przedmioty kierunkowe: Procesy poznawcze; Emocje i motywacja; Osobowość; Psychologia różnic indywidualnych; Psychologia rozwoju człowieka; Diagnoza psychologiczna; Pomoc psychologiczna; Psychologia społeczna; Psychopatologia; Psychologia kliniczna; Psychologia pracy; Seminarium dyplomowe;

Pracownie

PRACOWNIA PSYCHOPROFILAKTYKI I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Zakład istnieje od roku akademickiego 2009/2010

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew B Gaś
Etatowi pracownicy: dr Wiesław Poleszak, dr Monika Baryła-Matejczuk, dr Grzegorz Kata
Pracownicy wspomagający: dr Jerzy Tomala, dr Ewa Ziarek, dr Katarzyna Hartfil

Zakład sprawuje opiekę merytoryczną nad:    

 • następującymi zajęciami kursowymi: Trening adaptacyjny, Emocje i motywacja, Pomoc psychologiczna, Psychoterapia, wykład fakultatywny oraz seminarium magisterskie;.
 • specjalnością psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna;
 • Akademickim Centrum Wsparcia Rówieśniczego;
 • Wolontariatem psychologicznym;
 • Samorządem Studentów WSEI.

Przy Zakładzie Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej działa seminarium doktoranckie z zakresu psychologii, w którym aktualnie uczestniczą: mgr Iwona Czerniec, mgr Małgorzata Wojdyło, mgr Edyta Worobiej, mgr Agnieszka Chudzińska.

PRACE BADAWCZE
Badania naukowe pracowników Zakładu prowadzone są w ramach wieloletniego tematu badawczego: System rodzinny a jakość funkcjonowania psychospołecznego jego członków.

PRACOWNIA PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ I WYCHOWAWCZEJ

Zakład istnieje od roku akademickiego 2009/2010

Kierownik: prof. dr hab. Czesław Walesa
Etatowi pracownicy: prof. dr hab. Lidia Łysiuk, dr Lilianna Kostańska
Pracownicy wspomagający: dr Maria Panasiuk, mgr Lucyna Montusiewicz

Zakład sprawuje opiekę merytoryczną nad następującymi zajęciami kursowymi:

 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychologia rewalidacyjna
 • wykład fakultatywny oraz seminarium magisterskie;.
 • Czasopismem „Horyzonty Psychologii”

PRACE BADAWCZE
Badania naukowe pracowników Zakładu prowadzone są w ramach wieloletniego tematu badawczego:  Przekonania Polaków XXI wieku w różnych okresach dorosłości (rozwojowe badania osób)
Kierownik zespołu badawczego jest prof. dr hab. Czesław Walesa, a w skład zespołu badawczego wchodzą: prof. dr hab. Lidia Łysiuk i dr Lilianna Kostańska

PRACOWNIA PSYCHOLOGII OGÓLNEJ I DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ

Zakład istnieje od roku akademickiego 2011/2012

Kierownik: ks. prof. dr hab. Marian Stepulak
Etatowi pracownicy: dr Ewelina Pękalska, ks. dr Jacek Łukasiewicz

Zakład sprawuje opiekę  merytoryczną nad następującymi zajęciami kursowymi:

 • wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • procesy poznawcze,
 • diagnoza psychologiczna,
 • wykład fakultatywny i seminarium magisterskie.

W ramach działań dodatkowych zakład podejmuje opiekę merytoryczną nad stroną internetową kierunku oraz opiekę merytoryczną nad czasopismem studenckiego ruchu naukowego Innowacje Psychologiczne. Zakład zorganizował dwie konferencji ogólnopolskie dotyczące koncepcji człowieka we współczesnej psychologii (2012) i  problemów rodziny, ich diagnozie, profilaktyce i terapii (2013).

PRACE BADAWCZE
Zakładowy projekt badawczy na rok 2014 to „Temporalny aspekt funkcjonowania człowieka”.
PRACOWNIA PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI I PSYCHOPATOLOGII

Zakład istnieje od roku akademickiego 2011/2012

Kierownik: ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski.
Etatowi pracownicy: dr Marta Pawelec, dr Małgorzata Sitarczyk

Zakład sprawuje opiekę merytoryczną nad specjalnościami psychologia sportu rekreacyjnego i wyczynowego oraz psychologia sądowa i penitencjarna. Sprawuje opiekę merytoryczną nad następującymi zajęciami kursowymi:

 • biologiczne podstawy zachowań,
 • etyka zawodu psychologa,
 • osobowość,
 • psychopatologia,
 • psychologia kliniczna,
 • wykład fakultatywny i seminarium magisterskie.
 • Obejmuje opieką merytoryczną Koło Naukowe Studentów Psychologii WSEI „Innowacja”.

PRACE BADAWCZE
Zakładowy projekt badawczy na rok akademicki 2011/2012:  Szantaż emocjonalny w  kontekście relacji w środowisku rodzinnym i szkolnym, międzyzakładowy projekt badawczy na rok akademicki 2013/2014: Temporalny aspekt funkcjonowania człowieka.

Akredytacja

Opinie

 logo szpital Neuropsychoatryczny

Edward Lewczuk
Dyrektor
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ

"Wieloletnia współpraca Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie z WSEI to wiele wspólnych inicjatyw w zakresie kształcenia i wymiany doświadczeń, organizacja praktyk i staży dla studentów oraz specjalistycznych zajęć dydaktycznych z psychologii klinicznej. Pracownicy szpitala stale podwyższają kwalifikacje zawodowe w WSEI. Studenci Uczelni pomagają w organizacji zajęć dla dzieci hospitalizowanych w szpitalu.
Partnerstwo i życzliwe współdziałanie służy wymianie umiejętności pomiędzy sektorami nauki i usług zdrowotnych".
.
 

 
 logo Poradnia Psychologiczna

 

 

dr Ewa Ziarek
Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Lublinie

"Mam przyjemność prowadzić zajęcia dla przyszłych psychologów, studentów WSEI. Atutem Uczelni jest pochylanie się w procesie kształcenia nad człowiekiem w potrzebie, wychodzenie naprzeciw jego oczekiwaniom, wysoki poziom kształcenia oraz twórcza i ciągle rozwijająca się kadra dydaktyczno-naukowa (większość to psychologowie z wieloletnim doświadczeniem). Jako dyrektor Poradni spotykam studentów na praktykach. Posiadają oni umiejętności oraz właściwą postawę wobec klientów, z którymi pod kierunkiem specjalistów pracowali. WSEI dobrze przygotowuje studentów do pracy w zawodzie psychologa, a ukończenie tej Uczelni zwiększa szanse na satysfakcjonującą karierę zawodową".


 
 

 

Rafał Kowalczyk
Student Psychologii, 5-letnie jednolite mag., III rok

 

"W klasie maturalnej musiałem postanowić, co dalej? Jaka uczelnia da mi najlepsze przygotowanie i możliwości rozwoju? Wybrałem WSEI i nie żałuję! Wysoko wykwalifikowana kadra przekazuje wiedzę profesjonalnie, ciekawie i zrozumiale. Zaawansowane technologicznie laboratoria pozwalają poszerzać wiedzę teoretyczną o praktykę. Możliwość bycia wolontariuszem pozwala w praktyczny sposób wykorzystać zdobytą wiedzę, a co najważniejsze – daje mi bezcenne doświadczenie".

 
 

 

Karolina Domańska
Studentka Psychologii, 5-letnie jednolite mag., V rok

 

"Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie  wspiera studentów w osiąganiu sukcesów zarówno na polu naukowym jak i zawodowym. Studentom tworzone są warunki do  realizacji projektów badawczych, związanych z rozwojem własnych zainteresowań. Rezultaty badań, prowadzonych pod opieką merytoryczną wyspecjalizowanej kadry, przedstawiane są na licznych konferencjach naukowych. Studenci mogą dbać o swój rozwój m. in. poprzez włączenie się w działania Placówek Wolontariatu, Centrum Diagnozy i Terapii oraz  Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego (ACWR). Uczelnia daje  możliwość uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach naukowych „Wykłady Mistrzów”, podczas których goszczeni są znakomici specjaliści, którzy wnieśli istotny wkład do współczesnej myśli psychologicznej. Studenci dodatkowo mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w oferowanych praktykach, stażach, kursach  i wymianach, zarówno stacjonarnych jak i zagranicznych.  Podsumowując – WSEI wychodzi naprzeciw potrzebom studentów!"

 

Partnerzy kierunku

 partnerzy kierunku Psychologia

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.