Podstawy formalno-prawne

A. ZEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

 1. Ustawy, rozporządzenia

Podstawy prawne kszałcenia pielęgniarek

Podstawy prawne kszałcenia nauczycieli

2. Dokumenty bolońskie

3. Uchwały PKA

 Wytyczne do przygotowania raportu samooceny (wyciąg z Uchwały Nr 126/2015)

 1. Raport samooceny należy przygotować według w/w wzorów:
  • w przypadku oceny programowej – profil ogólnoakademicki (w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej),
  • w przypadku oceny programowej – profil praktyczny (w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej),
  • w przypadku oceny instytucjonalnej (w dziewięciu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej).
 2. Raport samooceny powinien być syntetyczny.
 3. Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi na danym kierunku studia o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z nich.
 4. Raporty uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.


Zasady przeprowadzania wizytacji programowej (wyciąg na podstawie Uchwały Nr 127/2015):
Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, który obejmuje:

 1. Spotkanie Zespołu z władzami uczelni oraz jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek studiów w celu przedstawienia planu wizytacji oraz zapoznania się z najistotniejszymi problemami dotyczącymi roli jaką przypisują władze uczelni i jednostki temu kierunkowi w rozwoju uczelni/jednostki oraz realizacji ich strategicznych celów.
 2. Ocenę spełnienia kryteriów podstawowych określonych w § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz instytucjonalnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1356), oraz kryteriów szczegółowych stanowiących załączniki nr 1 i 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oceną objęte są również dokumenty potwierdzające spełnienie wymienionych kryteriów.
 3. Hospitację zajęć dydaktycznych.
 4. Wizytację bazy dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej, wykorzystywanej do realizacji zajęć na ocenianym kierunku studiów; w przypadku oceny kształcenia o  profilu  praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem bazy, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, w tym w warunkach zbliżonych do środowiska pracy, oraz instytucji, w których odbywane są praktyki.
 5. Spotkania z:
  • nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów m.in. w celu przedyskutowania oceny realizacji efektów kształcenia dokonywanej na koniec roku akademickiego, o której mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
  • studentami, Samorządem Studenckim, oraz przedstawicielami studenckiego  ruchu naukowego,
  • przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w przypadku oceny kształcenia o profilu praktycznym.
 6. Spotkania członków Zespołu w celu dokonania analizy zebranych informacji, ustalenia czy umożliwią one dokonanie pełnej oceny, oraz sformułowania uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.
 7. Spotkanie końcowe z władzami uczelni / ocenianej jednostki w celu podsumowania wizytacji i przekazania wstępnych uwag.
 8. Wizytacja, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa nie krócej niż dwa dni. W przypadku powtórnej oceny, o której mowa w  § 21 Statutu, wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie  i może trwać jeden dzień.
 9. Po zakończeniu wizytacji Zespół przygotowuje raport w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – niezwłocznie.

 

B. WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

1. konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów Uczelni i jednostek w tym zakresie:

 • Zarządzenie nr 36 /2012/2013 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 26 września 2013 roku w sprawie: Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała Rady Wydziału Ekonomii nr 3/4/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r w sprawie: zatwierdzenia Systemu Zapewnienia Jakości Wydziału Ekonomii WSEI.
 • Uchwała Rady Wydziału Ekonomii nr 1/2013/2014 z dnia 13 listopada 2013 r w sprawie: zmiany składu osobowego Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała Rady Wydziału Transportu i Informatyki nr 2/2/2011/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r w sprawie: zatwierdzenia Systemu Zapewnienia Jakości Wydziału Transportu i Informatyki WSEI.
 • Uchwała Rady Wydziału Transportu i Informatyki nr 1/2013/2014 z dnia 8 listopada 2013 r w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała nr 9 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI z dnia 15 czerwca 2012 r w sprawie: zatwierdzenia Systemu Zapewnienia Jakości Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
 • Uchwała nr 2 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI z dnia 12 października 2012 r w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała Rady Wydziału Administracji nr 2A/2012 z dnia 29 maja 2012 r w sprawie: wdrożenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości na Wydziale Administracji WSEI.
 • Uchwała Rady Wydziału Administracji nr 7/2013 z dnia 17 września 2013 r w sprawie: zmiany składu osobowego Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia.

2. dotyczące tworzenia programów kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych i kursach dokształcających:

 • Uchwała nr 35/2011/2012 Senatu  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 1 marca 2012 r w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania planów studiów i programów kształcenia w oparciu o język efektów kształcenia.
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 4/2012/2013 z dn. 01.10.2012 r. w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji ds. Akredytacji i Implementacji Programów Kształcenia w WSEI.
 • Zarządzenie nr 3a /2012/2013 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 1 października 2012 roku w sprawie: ogólnych zasad tworzenia, zatwierdzania i przeglądów programów kształcenia oraz oceny realizacji efektów kształcenia.

3. dotyczące określania i weryfikowania efektów kształcenia:

 • Uchwała Senatu WSEI nr 74/2012/2013 w sprawie: modułowego systemu kształcenia i praktycznego profilu kształcenia z dn. 23.09.2013 r.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 43/2011/2012 w sprawie: określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programów studiów na kierunku ekonomia dla studiów I i II stopnia z dn. 25.09.2012 r.
 • Uchwała Senatu  WSEI nr 60/2012/2013 z dn. 31.01.2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w efektach kształcenia i programach kształcenia na kierunku ekonomia studia I i II stopnia.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 44/2011/2012 w sprawie: określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programów studiów na kierunku administracja dla studiów I i II stopnia z dn. 25.09.2012 r.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 45/2011/2012 w sprawie: określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programów studiów na kierunku pedagogika dla studiów I i II stopnia z dn. 25.09.2012 r.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 46/2011/2012 w sprawie: określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programów studiów na kierunku transport dla studiów I i II stopnia z dn. 25.09.2012 r.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 47/2011/2012 w sprawie: określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programów studiów na kierunku psychologia dla jednolitych studiów magisterskich z dn. 25.09.2012 r.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 48/2011/2012 w sprawie: określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programów studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne  dla studiów I stopnia z dn. 25.09.2012 r.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 49/2011/2012 w sprawie: określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programów studiów na kierunku zdrowie publiczne dla studiów I stopnia z dn. 25.09.2012 r.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 50/2011/2012 w sprawie: określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programów studiów na kierunku pielęgniarstwo  dla studiów I i II stopnia z dn. 25.09.2012 r.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 51/2011/2012 w sprawie: określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programów studiów na kierunku informatyka  dla studiów inżynierskich I stopnia z dn. 25.09.2012 r.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 52/2011/2012 w sprawie: określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programów studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn dla studiów inżynierskich I stopnia z dn. 25.09.2012 r.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 53/2011/2012 w sprawie: określenia efektów kształcenia oraz zatwierdzenia programów studiów na kierunku zarządzanie dla studiów I stopnia z dn. 25.09.2012 r.
 • Zarządzenie nr 3b /2011/2012 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 10 października 2011 roku w sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz nowego wzoru „Sylabusu przedmiotu”.
 • Zarządzenie nr 3a /2012/2013 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 1 października 2012 roku w sprawie: ogólnych zasad tworzenia, zatwierdzania i przeglądów programów kształcenia oraz oceny realizacji efektów kształcenia.
 • Zarządzenie nr 28a/2012/2013 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie: ogólnych zasad przydzielania godzin i punktów ECTS dla poszczególnych grup zajęć oraz nowego wzoru „Opisu modułu kształcenia” obowiązującego w modułowym systemie organizacji zajęć.
 • Uchwała nr 97/2013/2014 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i innowacji w Lublinie z dnia 10.07.2014 r. w sprawie: zatwierdzania planów i programów studiów na rok akademicki 2014/2015 na wszystkich kierunkach prowadzonych w Uczelni w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
 • Regulamin studiów podyplomowych, patrz na stronę
  http://www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-podyplomowe/do-pobrania

4. dotyczące zasad rekrutacji:

5. dotyczące toku studiów:

6. dotyczące oceny nauczycieli akademickich:

 • Statut WSEI.
 • Zarządzenie Rektora nr 19/2012/2013 z dn. 12.04.2013 r. w sprawie: okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

7. dotyczące funkcjonowania Biura Karier:

8. dotyczące pomocy udzielanej studentom w trakcie kształcenia:

 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 34/2012/2013 z dn. 02.09.2013 r. w sprawie: regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 13/2012/2013 z dn. 23.01.2013 r. w sprawie: dostosowania procesu kształcenia dot. potrzeb osób  niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej.
 • patrz na stronę
  http://vvv.wsei.lublin.pl/student/pomoc-materialna-dla-studentow/stypendia-aktualnosci

 

Informacje ogólne o procesie bolońskim pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.