Biblioteka

biblioteka

Księgozbiór Biblioteki WSEI w Lublinie obecnie liczy ponad 45 000 egzemplarzy książek z różnych dziedzin wiedzy: od encyklopedii, informatorów ogólnych, słowników językowych i podręczników do nauki języków obcych, po podręczniki z zakresu prowadzonych przez WSEI kierunków studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich i podyplomowych. Zbiory Biblioteki sklasyfikowane są według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Poza książkami w wersji tradycyjnej i elektronicznej w bibliotece znajdują się również zbiory specjalne: audiobooki, e-booki (książki w wersji elektronicznej dostępne dla naszych czytelników zarówno na terenie Uczelni, jak i w domu), płyty CD, CD-ROM i DVD, kasety VHS i magnetofonowe oraz mapy i plansze dydaktyczne.

Biblioteka posiada na podstawie licencji dostęp do komputerowych baz wiedzy online: LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka z modułami: Moduł Prawo Europejskie, Moduł Komentarze, Moduł Monografie, Serwis HR LEX, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  LEX, Prawo Oświatowe LEX, Vademecum Głównego Księgowego LEX, Serwis Prawo i Zdrowie LEX; bazy czasopism w języku angielskim: EBSCOhost, EBSCO – PsycARTICLES, ARIANTA – naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne, Czytelnia czasopism online Wydawnictwa INFOR, Czytelnia Czasopism online Wolters Kluwer.

Biblioteka prenumeruje ponad 150 tytułów czasopism naukowych oraz dzienników ogólnych i specjalistycznych zarówno polskich jak i zagranicznych, z których można korzystać na miejscu w czytelniach oraz za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WiFi na terenie Uczelni lub online poprzez Internet w domu.

Czytelnicy, poprzez stronę internetową Biblioteki WSEI mają dostęp online do naszych zasobów bibliotecznych (m.in. e-book w bazie elektronicznej czytelni LibraIbuk) oraz zautomatyzowanych katalogów, a także do zasobów elektronicznych i katalogów innych bibliotek regionu oraz kraju, w tym ogólnopolskiego katalogu NUKAT i do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Zasoby Biblioteki WSEI są systematycznie powiększane poprzez zakup nowych pozycji książkowych. Biblioteka pozyskuje także nowości poprzez wymianę publikacji naukowych wydawanych w uczelniach niepublicznych, a także z darów Biblioteki Narodowej, Narodowego Banku Polskiego, od wykładowców i studentów. Część darów pochodzi z funduszy projektów z udziałem środków Unii Europejskiej,  realizowanych przez WSEI we współpracy z Fundacją OIC Poland, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, władzami samorządowymi, urzędami pracy i innymi podmiotami.

Biblioteka WSEI promuje swoje zasoby poprzez multimedialny kurs edukacji biblioteczno-informacyjnej dla różnych kategorii użytkowników informacji naukowej uruchomiony na platformie e-learningowej Uczelni. W ramach kursu, do którego można dotrzeć poprzez stronę WWW Biblioteki oraz platformę e-learningową Moodle, opracowane zostały materiały dydaktyczne, w tym autorski multimedialny podręcznik edukacji biblioteczno-informacyjnej, filmy szkoleniowe, przydatne linki, test sprawdzający oraz ankieta dla użytkowników na temat kursu. Cele kursu to, m.in.: unowocześnienie i rozbudowa komputerowego warsztatu informacyjnego Biblioteki; przygotowanie czytelników do korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz szybkiego i trafnego wyszukiwania potrzebnych informacji; wspieranie kadry akademickiej Uczelni w pracy dydaktycznej, w szczególności w trakcie tworzenia i aktualizowania programów kształcenia oraz opracowywania materiałów do e-learningu w oparciu o skomputeryzowany warsztat informacyjny Biblioteki; pomoc pracownikom naukowym WSEI w działalności naukowo-badawczej w oparciu o zasoby wiedzy Uczelni oraz zainspirowanie studentów do doskonalenia postawy samokształceniowej w uczeniu się przez całe życie, a także wspieranie studentów w rozwoju ich zainteresowań dydaktycznych i pozanaukowych.

Organizacja Biblioteki:
WSEI posiada własną bibliotekę z dwiema czytelniami do dyspozycji studentów i kadry dydaktycznej. Biblioteka jest skomputeryzowana, korzysta z programu PATRON 4, ma stałe łącze z Internetem. Katalogi biblioteki są udostępnione przez stronę internetową WSEI. Również zamawianie i rezerwacja wypożyczeń odbywa się online poprzez Internet.

Biblioteka składa się z:
1. Przestronnej czytelni z wydzielonymi częściami:

 1. czytelnią główną ze stanowiskami do pracy dla 50 osób,
 2. czytelnią księgozbioru podręcznego przeznaczoną do cichej pracy dla 25 osób,
 3. stanowiskiem komputerowym do udostępniania zbiorów przez dwóch bibliotekarzy jednocześnie – przy zastosowaniu programu komputerowego PATRON 4,
 4. stanowiskami komputerowymi do przeglądania komputerowych katalogów bibliotecznych, zamawiania zbiorów bibliotecznych online oraz korzystania z cyfrowych baz wiedzy – 12 komputerów, w  tym 4 komputery są dostosowane do pracy osób z różnymi niepełnosprawnościami (specjalne stoliki pod komputery dla osób poruszających się na wózkach, podświetlane lupy do powiększania testu, ekrany dotykowe, specjalistyczne podpórki pod nadgarstek i podkładki pod myszki).

2. Odrębnych magazynów na zbiory biblioteczne z nowoczesnymi regałami:

 1. magazynu książek wypożyczanych do domu,
 2. magazynu księgozbioru podręcznego,
 3. magazynu czasopism.


3. Wyodrębnionego pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym do opracowania zbiorów bibliotecznych.
4. Pomieszczenia do powielania materiałów dydaktycznych, w którym działają nowoczesne urządzenia kopiujące.
5. Pomieszczenia socjalnego dla pracowników Biblioteki; kompleksu pomieszczeń sanitarnych, w tym toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Na terenie czytelni znajduje się specjalna winda do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością.

Studenci naszej Uczelni mogą korzystać także ze zbiorów innych bibliotek: Biblioteki Politechniki Lubelskiej, Biblioteki Instytutu Transportu, Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Studenci WSEI mogą korzystać także ze zbiorów innych bibliotek na warunkach określonych odrębnie przez każdą bibliotekę.

Biblioteka aktywnie włącza się w działalność pozanaukową WSEI, wspierając rozwój talentów i zainteresowań kulturalnych studentów. Przykładem takich inicjatyw jest konkurs literacki organizowany przez Bibliotekę z okazji jubileuszu 10-lecia naszej Uczelni. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy studenci, a tematyka utworów była dowolna. Uczestnicy konkursu otrzymali stypendia wspierające rozwój talentu literackiego oraz wyróżnienia rzeczowe. Odbyło się także uroczyste spotkanie Władz Uczelni, które reprezentował Prorektor Prof. WSEI dr Michał Jarmuł, Autorów oraz jury.

Wybrane tytuły czasopism dostępnych online oraz czasopism w wersji tradycyjnej prenumerowanych w Bibliotece WSEI w Lublinie:

Wydział Administracji:

 1. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (wersja online)
 2. Europejski Przegląd Sądowy (wersja tradycyjna i online)
 3. Finanse Komunalne (wersja online)
 4. Gazeta Prawna  (dziennik)
 5. Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa (wersja online)
 6. Glosa. Prawo Gospodarcze (wersja tradycyjna i online)
 7. Krajowa Rada Sądownictwa (wersja online)
 8. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych (wersja online)
 9. Państwo i Prawo (wersja tradycyjna i online)
 10. Policja
 11. Prawo Europejskie w Praktyce
 12. Prawo Papierów Wartościowych (wersja online)
 13. Prokurator (wersja online)
 14. Prokuratura i Prawo (wersja online)
 15. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 16. Przegląd Podatkowy (wersja online)
 17. Przegląd Policyjny
 18. Przegląd Prawa Handlowego (wersja tradycyjna i online)
 19. Przegląd Sejmowy
 20. Samorząd Terytorialny (wersja tradycyjna i online)
 21. Studia Iuridica Toruniensia (wersja online)
 22. Wiedza Obronna
 23. Wspólnoty Europejskie
 24. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej
 25. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (wersja online)

Wydział Ekonomii i Logistyki:

 1. Administrator
 2. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 3. Controling i Rachunkowość Zarządcza (wersja tradycyjna i online)
 4. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (wersja on-line)
 5. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
 6. Ekonomista
 7. Finanse Komunalne (wersja online)
 8. Finansowanie Nieruchomości
 9. Handel Wewnętrzny
 10. Harvard Business Review. Polska
 11. Logistyka
 12. Logistyka a Jakość
 13. Logistyka i Transport
 14. Logistyka Odzysku (wersja tradycyjna i online)
 15. MBA. Management and Business Administration. Central Europe
 16. Marketing i Rynek
 17. Marketing w Praktyce
 18. Mieszkanie i Wspólnota
 19. Nieruchomości
 20. Organizacja i Kierowanie
 21. Outsourcing&More
 22. Personel i Zarządzanie (wersja tradycyjna i online)
 23. Poradnik Rachunkowości Budżetowej (wersja tradycyjna i online)
 24. Przegląd Organizacji
 25. Rachunkowość
 26. Rachunkowość Budżetowa (wersja tradycyjna i online)
 27. Rynki Zagraniczne
 28. Studia Ekonomiczne
 29. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 30. Świat Nieruchomości
 31. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 32. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

 1. Charaktery
 2. E–Mentor (wersja tradycyjna i online)
 3. Edukacja. Kwartalnik Instytutu Badań Edukacyjnych
 4. Edukacja Dorosłych
 5. Edukacja Ustawiczna Dorosłych  (wersja online)
 6. Journal of Counseling Psychology
 7. Kwartalnik Pedagogiczny
 8. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 9. Medycyna Paliatywna w Praktyce
 10. Na Ratunek
 11. Nauczyciel i Szkoła
 12. Niepełnosprawność
 13. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 14. Nowa Szkoła
 15. Opieka Okołooperacyjna
 16. Oświata i Wychowanie
 17. Pedagogika Pracy
 18. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne   
 19. Pielęgniarstwo XXI wieku
 20. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 21. Pielęgniarstwo Polskie
 22. Położna. Nauka i Praktyka
 23. Postępy Neonatologii
 24. Postępy Żywienia Klinicznego
 25. Praca i Zdrowie
 26. Praca Socjalna
 27. Praktyczna Rehabilitacja i Fizjoterapia
 28. Prawo w Służbie Zdrowia
 29. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze
 30. Problemy Pielęgniarstwa
 31. Przegląd Medyczny
 32. Przegląd Psychologiczny
 33. Psychologia Dziś
 34. Psychologia Społeczna
 35. Psychologia w Szkole
 36. Rocznik Andragogiczny
 37. Rocznik Pedagogiczny
 38. Ruch Pedagogiczny
 39. Służba Zdrowia
 40. Studia Pedagogiczne
 41. Terapia
 42. Wychowanie na Co Dzień
 43. Wychowawca
 44. Zakażenia
 45. 45.    Życie Szkoły

Wydział Transportu i Informatyki:

 1. Autobusy
 2. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 3. CHIP
 4. Ciężarówki i Autobusy
 5. Computerworld. Polska
 6. Drogownictwo
 7. Eksploatacja i Niezawodność
 8. Infrastruktura Transportu
 9. Komunikacja Publiczna
 10. Networld
 11. Pojazdy Szynowe
 12. Polskie Drogi
 13. Przegląd Komunikacyjny
 14. Rynek Kolejowy
 15. Samochody Specjalne
 16. Technika Transportu Szynowego
 17. Transport Miejski i Regionalny
 18. Transport Polski
 19. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
 20. Transport Samochodowy
 21. Transport Szynowy
 22. Transport. Technika Motoryzacyjna
 23. Wired

Dzienniki:

 1. Rzeczpospolita
 2. Dziennik – Gazeta Prawna
 3. Puls Biznesu
 4. Gazeta Wyborcza
 5. Kurier Lubelski
 6. Dziennik Wschodni
powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.